Mimarlık Konferansları_5
Hacettepe Üniversitesi Beytepe Yerleşkesi Nizamiye A Kapısı Sunumu
15. Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması
Üniversite Tanıtım Günleri
Misyon ve Vizyon

Küresel ısınma ve ilkim değişikliği gerçeği günden güne etkilerini artırmaktadır. Bu süreci önlemek ve sürecin olumsuz etkilerini azaltmak için şehirlerimizin kurgusunun, yapılı çevremizin ve mekânlarımıza uygun tasarım yaklaşımlarının geliştirilmesi gerekmektedir. Söz konusu gelişmenin gerçekleştirilmesi doğrultusunda Hacettepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi kendi amaç ve hedeflerini kurgulamıştır.

Bahsedilen doğrultuda, Mimarlık Fakültesi, mesleğinde çağdaş bilgi ve beceriler ile donanmış, eleştirel bakış açısına sahip, takım çalışmasına yatkın, kendini yenileyen ve çevresine önderlik edebilecek tasarımcılar yetiştirmeyi önceliği olarak benimsemiştir. Yapılı çevrenin doğrudan veya dolaylı olarak küresel ısınmaya sebebiyet veren unsurların %60’ından fazlasını oluşturduğu ve herkes için erişilebilirlik konusunda gerekli cevapları veremediği gerçeklikte, bu tasarımcıların günümüz ve geleceğin koşullarının bilincinde olan mimarlar olması, gerekli teknolojilerden aktif olarak faydalanması, mesleki etiğinin bilincinde ve bu çerçevede hareket eden bireyler olması büyük önem taşımaktadır. Problemin bir parçası ve olası çözümlerin yaratıcıları olarak gelecekteki mimarların bu bilinçle birlikte herkes için nitelikli, erişilebilir, sosyal, kültürel, çevresel, ekonomik ve etik anlamda sürdürülebilir, uygulanabilir ve yaşanabilir mekânlar tasarlayabilme yetisi edinmesi hedeflenmektedir.

Ayrıca, bahsedilen özelliklerdeki mekân ve yapılara ek olarak, ülkemizin de gerçeği olan doğal afetlere karşı hazırlıklı olan yapıları tasarlayabilen, projelendiren ve onların üretimini kontrol edebilen mimarlar yetiştirilmesi Hacettepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nin başlıca amacıdır. Bu amaç eşliğinde akademik kadronun da benzer donanımda ve güncellikte olması adına, akademik alanda etkinlik gösteren ve bunun yanında akademik birikimini sahada uygulayabilen bir oluşum haline getirilmesi, böylece bu oluşumun fakültenin altyapısına ve üniversiteye birçok katkıda bulunması, aynı zamanda da esneklik kazandırması hedeflenmektedir. Bu kapsamda, öğretim üyelerimiz nitelikli çalışmalar yaparken, çalışmalarını mesleki pratik ve danışmanlıklar çerçevesinde evrensel değerlere uygun, erişilebilir ve sürdürülebilir tasarım ilkeleri ışığında bölgesel, ulusal ve uluslararası alanlarda gerçekleştirebilmelerine olanak sağlayacak bir eğitim anlayışı benimsenmekte ve teşvik edilmektedir.

Mimarlık Fakültesi’nin öncelikli vizyonu, evrensel tasarım ilkelerine uygun olarak bilime, sanata, teknolojiye ve doğal çevrenin korunmasına katkıda bulunmak ve bu alanda öncü bir rol oynamaktır. Amaç, çağdaş kent ve mekân kavramlarını sorgulayan, eleştirel ve yaratıcı düşünebilen, tartışabilen, araştırmacı ve sosyal farkındalık kazanmış olan, sıfır atık ve sürdürülebilirlik bilincine sahip, öğrenci toplulukları gibi gruplar ve etkinliklerde faal olan meslek insanları yetiştirmektir. Bu bağlamda, mimarlık eğitimi bünyesinde verilen derslerde, öğrencilerimize, stüdyo ve arazi çalışmalarının yanı sıra arşiv ve araştırma tekniklerinin kullanımı konusunda deneyim kazandırılması hedeflenmektedir. Böylece, Fakültemiz bünyesinde yetişecek yeni tasarımcıların, araştırarak öğrenen, bilgiyi keşfeden ve yeni bilgilere dönüştürebilen, çok yönlü düşünebilen ve ekip çalışması deneyimi kazanmış bireyler olması sağlanacaktır.